Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Odamızın Tarihçesi

ODAMIZIN TARİHÇESİ

Odamızın Tarihçesi

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası


Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 1926 yılında kurulmuş, 10 yıl hizmet verdikten sonra 1936 yılında bazı imkansızlıklar sebebiyle, Konya Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlanmıştır. 1949 yılında Karamanlı tüccar ve sanayicilerin girişimleri ile yeniden bağımsız olarak faaliyete geçmiştir. 1963 yılına kadar Kadirhane Sokağında hizmet veren Ticaret ve Sanayi Odası bu yıldan günümüze kadar İsmetpaşa caddesindeki bodrum, zemin artı iki kattan oluşan binada hizmet vermiş; 2012 yılından bu yana  mevcut binada hizmet vermektedir.

3593 üyesi bulunan Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, üye sayısı açısından Türkiye’nin önde gelen büyük odalarındandır.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 1926 yılında kurulmuş, 10 yıl hizmet verdikten sonra 1936 yılında bazı imkansızlıklar sebebiyle, Konya Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlanmıştır. 1949 yılında Karamanlı tüccar ve sanayicilerin girişimleri ile yeniden bağımsız olarak faaliyete geçmiştir. 1963 yılına kadar Kadirhane Sokağında hizmet veren Ticaret ve Sanayi Odası bu yıldan günümüze kadar İsmetpaşa caddesindeki bodrum, zemin artı iki kattan oluşan mevcut binada hizmet vermektedir.

1949 yılında ilk yöneticileri; Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sandıkçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ferit Özer, Hüsnü Göncü, Ali Pınarbaşı ve Genel Sekreter Sait Erdoğdu‘dur.

2018 yılında ise, Meclis Başkanı Ahmet ÇELİK, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan ALKAN, Genel Sekreter Ayşegül KOÇAK'dır.

Karaman Ticaret Ve Sanayi Odası'nın kuruluş amaçları kanunla sınırlı olup; aşağıda sıraladığım maddeler çerçevesinde üyelerine hizmet veren bir tüzel kuruluştur.

Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.

Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.

Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.

Odaların düzenlemekle yükümlü olduğu mesleki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.

Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.

Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. Gerektiğinde mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak, Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak, Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek.